Adatvédelmi irányelvek

Jelen tájékoztatóban információkat talál arra vonatkozóan, hogy a következőkben meghatározott leírás során, a honlapon történő látogatással és bejelentkezéssel kapcsolatos adatait hogyan kezeli az adatkezelő az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az ágazati jogszabályoknak megfelelően.


Az adatkezelő eljárására általánosságban vonatkozó adatok:

Az adatkezelő az Infotv. rendelkezéseivel összhangban csak a szükséges mértékben és a szükséges ideig a megfelelő cél érdekében kezeli az adatokat.

1 Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő személye, az alábbi célokhoz kötött adatkezelések során mindig azonos:

Az ADATKEZELŐ:              Lajtos Ádám egyéni vállalkozó

Az adatkezelő címe:               4090 Polgár, Ságvári u. 22.

Az adatkezelő adószáma:       56380192-1-29

Az adatkezelő elérhetősége: admin@besmartwithadam.hu

Az adatkezelő honlapja:         https://besmartwithadam.hu/ 


2. Érintett

Az a személy, aki a jelen honlapon látogatóként vagy regisztrált felhasználóként, továbbá, regisztráció nélküli megrendelőként megjelenik.


3. Az adatkezelésre jogosult

Az adatok tekintetében az adatkezelő a webáruház üzemeltetője, aki az adatokra vonatkozó döntéseket meghozza.

Az adatkezelő dönt az adatok rögzítéséről, felhasználásáról, a törléséről, megtartásáról, továbbá dönt a nem automatikus törlés lehetőségéről és meghatározza az adatkezelés és adatfeldolgozás célját. Az adatkezelő jogosult kérés esetén felhatalmazást adni az adatokba történő betekintésre rendkívüli események kivizsgálása, valamint az érintettnek erre vonatkozó kérelme céljából.


4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
  • a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy zárolását,
  • a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének a korlátozását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri; c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett vagy harmadik személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A kérés engedélyezése esetén a betekintést az érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül biztosítani kell az adatkezelő jelenlétében. A felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme korlátozott, az érintett kizárólag a rá vonatkozó adatokról kérhet tájékoztatást, más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogának érvényesülése érdekében az érintett az Infotv. alapján a felvételről másolatot nem kérhet, illetve nem is kaphat. Az érintett kérelmezheti, hogy az Infotv. rendelkezései alapján az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, hogy vele összefüggésben milyen adatokat kezel az adatkezelő. A tájékoztatást írásban a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül meg kell adni az érintett részére.


5.  Jogérvényesítés

Amennyiben az érintett álláspontja szerint az adatkezelő megsértett valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírást, az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az adatkezelőhöz címzett, írásbeli panasszal élhet.  Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének vizsgálatára az Infotv. rendelkezései szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36-1/ 39114-00, e-mail cím. ügyfelszolgalat@naih.hu., honlap: www.naih.hu.) eljárását kezdeményezheti. Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.


6. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő az alábbi biztonsági intézkedéseket teszi annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A webáruház működését szolgáló szerver, valamint a honlap működésének fizikai feltételeit megteremtő számítógép zárható, riasztóval ellátott helyiségben került kialakításra, a számítógéphez tartozó szervert jelszó védi, így kizárólag az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak által jeleníthető meg az adat (fizikai védelem). Technikai szempontból az adatbiztonságot a szerver biztonságos működését védő tűzfalak védik.


7. Szerver Hosting szolgáltatás

Cégünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév:          C-Host Kft.

Székhely:        1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefonszám:  +36-1-445-2040

Postázási cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29

E-mail:            info@nethely.hu

Adószám:       23358005-2-43

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, adatkezelő/adatgazda részére rendelkezésre bocsátott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett. Valamint Lajtos Ádám E.V. ügyviteli adatbázisába bekerülő valamennyi érintett.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

Az adatkezelés célja: A weboldal és az ügyviteli rendszer megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Szolgáltató, Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


8. Adattovábbítás

Az adatkezelő nem továbbít semmilyen adatot harmadik személyek részére, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A személyes adatok hatóság vagy bíróság felhívása alapján történő, kötelező rendelkezésre bocsátása nem minősül adattovábbításnak, a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkérésének az adatkezelő köteles eleget tenni. Az adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 25/E § bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (kinek, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított), amelynek tartalmáról kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.


Az adatkezelések cél szerinti csoportosítására vonatkozó adatok:

Az adatkezelés legfőbb célja az adatkezelő és az érintettel között létrejött szerződés teljesítése, továbbá az adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségének történő megfelelés.

1. Adatkezelés a honlapon történő regisztráció során:

Az adatkezelés jogalapja és a jogszabályi háttere:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett, vagyis a regisztrációt készítő személy hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék(ek)et és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az érintett egyszerűbb és gyorsabban tudja az Adatkezelő szolgáltatását igénybe venni, egyszerűbbé válik a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos és postai megkereséssel. Tájékoztatás a webáruház termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. Automatizált döntéshozatal a személyre szabottabb kiszolgálásért és ajánlatokért.

 Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.


2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) bekezdése b) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése és az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendelt termék, vásárlás időpontja, termék ára.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, erre tekintettel az adatkezelő az érintett – számla kiállítása során megismert – személyes adatait 8 évig köteles megőrizni.

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyvelő neve: Ferge Jánosné

Címe:              4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 54

Tel:                 +36-20/774-6023


3. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

A honlapon történő értékesítés során az érintett kizárólag bankkártyás fizetésre jogosult.

A fizetés során az érintettet a webáruház honlapjáról átirányítja közvetlenül a bank honlapjára, ahol Barionon, vagy a Paypal-on keresztül tud az érintett fizetni. A bankkártyával kapcsolatos adatkezelésre a fizetési felület adatkezelési és adatvédelmi szabályai irányadóak. Az érintett bankkártyás fizetéshez szükséges adatait az Adatkezelő közvetlenül nem ismeri meg.


4. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján történik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt terméket az érintett igényéhez alkalmazkodva a megbízott futárszolgálat közreműködésével eljuttassuk mielőbb a megrendelő számára.

A kezelt adatok köre:
Szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adattovábbítás címzettjei:
A kezelt adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az alábbi szolgáltatóknak továbbítja a megrendelt termék eljuttatása céljából:

GLS Hungary Kft
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.


5. Marketinggel kapcsolatos adatkezelések

5.1 A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az érintett hozzájárulása. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló látogató egyedi hozzájárulása alapján, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg jóváhagyását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely egyidejűleg a hozzájárulás visszavonását jelenti. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett személyes adatait haladéktalanul törli az adatkezelő a hírlevél szolgáltatásból. Kiemeljük, hogy a hozzájárulás visszavonása nem a teljes adatkezelésre, kizárólag a hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásra vonatkozik.

 Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, hogy a regisztráló igénybe vehesse az adatkezelő hírlevél szolgáltatást, amely keretében közvetlen fórumon értesülhet a legújabb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági szereplők reklámja is elhelyezésre kerülhet, azonban ez nem jelenti és nem jár együtt az érintett személyes adatainak továbbításával.

 A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, korábbi megrendelés.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


5.2 Direkt marketing célú adatkezelés

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, ilyenkor továbbiakban nemreklám az érintettel nem közölhető.

Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül mind postai, mind elektronikus úton közölt levélben megtilthassa.

Az adatkezelés célja:
A webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatos direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Infotv-ben és a Reklámtv-ben foglaltaknak megfelelő hozzájárulás megadása.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a hozzájárulás megadásának dátuma. Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.


Tájékoztatás a cookie-k alkalmazásáról:

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy a felhasználó számára elérhető világháló szolgáltatást megkönnyítse, a böngészést kényelmesebbé tegye bizonyos funkciók megjegyzése által.

A felhasználó szemszögéből nézve érdemes elkülöníteni az ideiglenes és az állandó cookie-kat. A weboldal állandó cookie-t csak a felhasználó engedélyével telepíthet a felhasználó gépére. Webáruházunk mindkét féle cookie-t használj, ezért is szükséges az Ön tájékoztatása és hozzájárulása. A cookie-k alkalmazása lehetőséget teremt a látogatókról és azok eszközeiről történő információk megszerzésére, valamint az egyéni beállítások megtartására.

A weboldal a cookie-k használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

  • a látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  • látogatás időpontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A cookie-k használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező, az Ön döntése határozza meg. Amennyiben már elfogadta a cookie-k használatát, azt utólag is bármikor módosíthatja.

Tájékoztatjuk azonban, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyek nem működnek cookie-k nélkül.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak az Ön személyének beazonosítására.

A honlapunkon alkalmazott sütik azon műveletek megjegyzésére alkalmasak, amelyeket Ön látogatóként a weboldalon végez. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével automatikusan törlődnek.

Ezen adatkezelések jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 

A hozzájárulást igénylő sütik lehetőséget biztosítanak, hogy a honlapunkon megjegyezzük az Ön honlappal kapcsolatos választásait (például a kiválasztott nyelvi beállítását, kosárba rakott terméket). A cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor megtagadhatja az adatkezelés előtt és folyamán is.

Az adatkezelő jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A módosított adatkezelési tájékoztató a honlapon történő közzététellel lép hatályba.